Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM
WWW.LINHODECOR.COM


Sklep Internetowy LinhoDecor działający pod adresem http://www.linhodecor.com, zwany dalej w niniejszym Regulaminie "Sklepem" prowadzony jest przez:
Joannę Ograbek-Modelską
prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą:
JOE Joanna Ograbek Modelska
z siedzibą w Zalasewie (62-020), os.Leśne 85
NIP: 777-181-59-27
REGON: 630934545
tel.: +48733993659
e-mail: joanna@linhodecor.com
konto: 26 1050 1520 1000 0091 0609 4676 ING Bank Śląski S.A.
zwaną dalej w niniejszym Regulaminie „Operatorem”.

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE
 

 1. Sklep Internetowy LinhoDecor na stronie www.linhodecor.com prowadzi sprzedaż produktów dekoracyjnych, artykułów gospodarstwa domowego oraz wyposażenia wnętrz (dalej "produkty" lub "towary") za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Operator prowadzi sprzedaż wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego i nie posiada sieci sklepów stacjonarnych.
 3. Informacje na temat towarów dostępnych w Sklepie zamieszczone są na stronie internetowej http:/www.linhodecor.com/
 4. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ale jedynie zaproszenie do składania ofert.
 5. Towary nie są przeznaczone dla dzieci poniżej trzeciego roku życia, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.
 6. Przed dokonaniem Rejestracji lub złożeniem Zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i dokonać jego akceptacji.
 7. Transakcja odbywa się za pośrednictwem sieci Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy Zamawiającym tj. kupującym - zwanym dalej Klientem a sprzedawcą - Operatorem Sklepu Joanną Ograbek-Modelską.
 8. Zawartość strony internetowej Sklepu stanowi własność Operatora i jest prawnie chroniona, w szczególności wszystkie zdjęcia i grafiki znajdujące się na stronie Sklepu są chronione prawem autorskim. Wykorzystanie treści, zdjęć oraz grafik dostępnych na stronie Sklepu bez pisemnej zgody Operatora Sklepu jest zabronione.
 9. Nazwa Sklep Internetowy LinhoDecor jest własnością Operatora Sklepu. Posługiwanie się nazwą LinhoDecor bez zgody Operatora Sklepu jest zabronione.


§ 2 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
 

 1. Klientem Sklepu może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, podmiot posiadający zdolność prawną lub osoba prawna. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o byciu osobą pełnoletnią.
 2. Klient może składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http:/www.linhodecor.com/
 3. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu się w Sklepie składa zamówienie, poprzez dodanie konkretnych produktów do koszyka, a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i płatności, oraz potwierdzenie zamówienia. Natychmiast po złożeniu zamówienia Klient dostaje wiadomość e-mail z informacją, że zamówienie dotarło do Sklepu LinhoDecor.
 4. Możliwe jest także złożenie zamówienia bez rejestracji. Konieczne jest wówczas podanie niezbędnych danych w interaktywnym formularzu.
 5. Celem złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest podać następujące dane:
  • imię i nazwisko lub pełną nazwę;
  • adres zamieszkania oraz adres korespondencyjny jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;
  • adres e-mail;
  • telefon kontaktowy;
  • kompletne dane do wystawienia faktury VAT - w przypadku żądania jej wystawienia.
 6. Składając zamówienie Klient dokonuje:
  • wyboru zamawianych produktów;
  • oznaczenia sposobu dostawy zamówionych towarów;
  • wskazania adresu dostawy;
  • wyboru sposobu płatności.
 7. Klient składając zamówienie poprzez Sklep składa Operatorowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia.
 8. Po złożeniu zamówienia, Operator automatycznie przesyła na podany przez Klienta podczas składania zamówienia lub rejestracji w Sklepie adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Operatora o przyjęciu oferty, o której mowa w punkcie powyższym. Umowa jest zawarta w chwili przesłania przez Operatora potwierdzenia zamówienia.
 9. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu nie oznacza dostępności tych produktów na stanie Sklepu i możliwości realizacji zamówienia.
 10. W przypadku braku towaru zamówionego przez Klienta na stanie Sklepu lub w sytuacji niemożliwości realizacji zamówienia Klienta z przyczyn niezależnych od Sklepu w terminie przewidzianym na realizacje zamówienia, Operator poinformuje o zaistniałej sytuacji Klienta poprzez wysłanie wiadomości na e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji lub składania zamówienia.
 11. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Operator może zaproponować Klientowi:
  • anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Operator zostanie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
  • anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Operator będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie).
 12. W przypadku braku na stanie Sklepu zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych, niezależnych od Operatora przyczyn, Operator ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia.
 13. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w standardowym terminie, określonym w § 5 ust. 1 Operator niezwłocznie informuje o tym fakcie Klienta wskazując termin realizacji zamówienia. Klient ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 7 (siedmiu) dni od daty uzyskania informacji. Niezłożenie oświadczenia w tym terminie oznaczać będzie akceptację nowego terminu realizacji zamówienia. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być zawarte w skierowanej na adres: linhodecor@linhodecor.com wiadomości e-mail lub poprzez wysłanie listu poleconego na adres: LinhoDecor, 62-020 Zalasewo, os. Leśne 85.
 14. Operator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 7 (siedmiu) dni od jej zawarcia w przypadku, gdy została ona zawarta podczas wadliwego funkcjonowania systemu informatycznego Sklepu, w szczególności w przypadku wyświetlania na stronie www.linhdecor.pl błędnych cen lub opisów produktów. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry – Operator zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, w ciągu 3 (słownie: trzech) dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na zasadach szczegółowo wskazanych w § 8 niniejszego Regulaminu.
 15. Klient jest zobligowany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie. Operator nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niezachowania przez Klienta w tajemnicy loginu i hasła do konta Klienta.


§ 3 CENY PRODUKTÓW
 

 1. Operator zamieszcza informacje o oferowanych przez siebie produktach na stronie Sklepu oraz sprzedaje oferowane przez siebie produkty za pośrednictwem Internetu.
 2. Wszystkie ceny podane w ofercie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają w sobie podatek VAT.
 3. Wraz z zamówionym towarem Klient otrzymuje w paczce dokument zakupu, którym jest paragon lub na wniosek Klienta złożony podczas składania zamówienia faktura VAT.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przez Klienta przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.


§ 4 SPOSÓB PŁATNOŚCI
 

 1. W Sklepie możliwe są następujące formy płatności za towar:
  • płatność gotówką przy odbiorze - zapłata kurierowi przy odbiorze towaru - rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta;
  • płatność przelewem elektronicznym lub bankowym przy wykorzystaniu systemu Przelewy24 - realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności;
  • płatność przelewem elektronicznym lub bankowym bezpośrednio na konto Operatora - 26 1050 1520 1000 0091 0609 4676 ING Bank Śląski S.A. - przy tych formach płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaconych pieniędzy na koncie bankowym.
 2. Klient nie ma możliwości łączenia różnych form płatności w jednym zamówieniu.
 3. Wszelkie płatności między stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich.
 4. W przypadku wyboru formy płatności przelewem elektronicznym lub bankowym poprzez system Przelewy24 lub na konto Operatora brak wpłaty w terminie 48 godzin od złożenia zamówienia jest równoznaczny z odstąpieniem przez Klienta od umowy sprzedaży i anulowaniem zamówienia.


§ 5 WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIONEGO TOWARU
 

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 14 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do momentu wysłania przesyłki, o ile produkt znajduje się na stanie magazynowym lub jeżeli materiał z którego został wykonany jest dostępny i umożliwia jego wykonanie. W przypadku dokonania przez klienta płatności za pomocą przelewu termin dostawy wydłuża się o czas realizacji przelewu. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, o czym niezwłocznie Zamawiający zostanie poinformowany.
 2. Termin dostawy przy zamówieniach powyżej 5 sztuk z wybranego produktu wymaga indywidualnych ustaleń z Operatorem sklepu.
 3. Zamówiony towar dostarczony będzie wedle wyboru Klienta, na wskazany przez Klienta adres, za pośrednictwem firmy kurierskiej - przewidywany czas dostawy od momentu nadania paczki do momentu dostarczenia- 1 (słownie: jeden) dzień roboczy, przy czym jest to termin deklarowany przez firmę kurierską.
 4. Koszt usługi kurierskiej zostanie podany na rachunku obok kwoty za towar, jako "koszt usługi transportowej".
 5. Klient zostaje obciążony kosztami dostawy zamówionego towaru w wysokości wskazanej w niniejszym regulaminie, zgodnie z wybraną przez siebie opcją dostawy.
 6. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.
 7. W Sklepie możliwe są następujące formy wysyłki:
  • Przesyłka kurierska do 15 kg: 29,90 zł;
  • Przesyłka kurierska do 15 kg pobraniowa: 39,90 zł;
  • Przesyłka kurierska do 30 kg: 39,90 zł;
  • Przesyłka kurierska do 30 kg pobraniowa: 49,90 zł;
  • Przesyłka kurierska powyżej 30 kg: gratis;
  • Wysyłka zagraniczna do 15 kg (Europa): 59,90 zł.


§ 6 WARUNKI REKLAMACJI
 

 1. Wszelkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła oraz są oryginalne.
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w związku z niezgodnością towaru z umową.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane jedynie po okazaniu przez Klienta oryginału lub kopii dowodu zakupu.
 4. Operator w ciągu 14 (słownie: czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie rozpatrzenia reklamacji oraz dalszego postępowania.
 5. Warunkiem koniecznym, aby Operator rozpatrzył reklamację jest dostarczenie Operatorowi przez Klienta poprzez przesyłkę ekonomiczną realizowaną przez Pocztę Polską lub firmę kurierską reklamowanego produktu lub reklamowanych produktów wraz z dowodem zakupu i wskazaniem przyczyn reklamacji na adres: LinhoDecor, 62-020 Zalasewo, os. Leśne 85.
 6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Operator naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy według wyboru Klienta lub też jeżeli wymiana towaru nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (słownie: czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Koszty związane z przesyłką towaru reklamowanego, Operator zwraca natychmiast po rozpatrzeniu reklamacji.
 7. Operator nie odbiera kierowanych do niego przesyłek zawierających reklamowany produkt lub reklamowane produkty odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 8. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego w Sklepie Internetowym LinhoDecor wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego produktu.


§ 7 REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze wysłane kontaktując się ze sklepem pod wysłanie wiadomości e-mail na adres – linhodecor@linhodecor.com lub telefonicznie pod nr tel.: +48733993659
 2. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym LinhoDecor w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową może zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość i zwrócić zamówiony w Sklepie Internetowym LinhoDecor produkt bez podawania przyczyny w ciągu 14 (słownie: czternaście) dni od dnia jego otrzymania.
 3. Do zwracanego towaru należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość wraz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot uiszczonej ceny oraz dowód zakupu (oryginał paragonu lub faktury). Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego LinhoDecor. Można go także pobrać <tutaj>.
 4. Zwracany towar musi być w stanie niepogorszonym, nie może nosić śladów użytkowania, musi być czysty, nie naruszony oraz kompletny (wraz z opakowaniem).
 5. Zwracane produkty wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy należy odesłać na własny koszt na adres: LinhoDecor, 62-020 Zalasewo, os.Leśne 85
 6. Operator nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.


§ 8 ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM
 

 1. Operator dokona zwrotu należności w ciągu 7 (słownie: siedem) dni kalendarzowych w przypadku:
  • anulowania zamówienia przez Klienta lub Operatora lub części zamówienia przez Klienta lub Operatora (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
  • zwrotu produktu (odstąpienia od umowy), który został dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poprzez Pocztę Polską.;
  • uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.
 2. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta).
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Operatorowi numeru rachunku bankowego, Klient nie prześle Operatorowi takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.


§ 9 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES
 

 1. Rejestrując się w Sklepie Klient, zaznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu) w celu realizacji zamówień Klienta dokonywanych w Sklepie. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia realizowanie zamówień w Sklepie.
 2. Administratorem danych osobowych Klienta jest Operator Sklepu:
 3. Joanna Ograbek - Modelska 62-020 Zalasewo, os.Leśne 85, tel.+48733993659
 4. Dane osobowe są chronione oraz przetwarzane dla potrzeb związanych z zawieraną transakcją zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity z 2011 r. nr 134 poz. 779) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 5. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.
 6. Klienci Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia z bazy Administratora. Zarejestrowani Klienci posiadający swoje konto w Sklepie mogą w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych, zmieniać je lub usunąć konto wraz ze swoimi danymi.
 7. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Korzystanie z plików cookies odbywa się zgodnie z Polityką Plików Cookies dostępną <tutaj>. Klient może zarządzać plikami cookies poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.


§ 10 NEWSLETTER
 

 1. Klient ma możliwość zaprenumerowania biuletynu informacyjnego Sklepu (Newsletter).
 2. Klient będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie podczas rejestracji w Sklepie Internetowym adres e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na dostarczanie mu przez Sklep korespondencji drogą elektroniczną oraz dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres linhodecor@linhodecor.com


§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych przyczyn od niej niezależnych.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 4. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty ich opublikowania na stronie Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. Klient może złożyć oświadczenie o akceptacji lub o braku akceptacji nowego Regulaminu.
 5. Regulamin jest dostępny dla Klientów na stronie Sklepu. Można go także pobrać <tutaj>.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2013 roku.