Reklamacja i zwroty

§ 6 WARUNKI REKLAMACJI
 

 

 1. Wszelkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła oraz są oryginalne.
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w związku z niezgodnością towaru z umową.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane jedynie po okazaniu przez Klienta oryginału lub kopii dowodu zakupu.
 4. Operator w ciągu 14 (słownie: czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie rozpatrzenia reklamacji oraz dalszego postępowania.
 5. Warunkiem koniecznym, aby Operator rozpatrzył reklamację jest dostarczenie Operatorowi przez Klienta poprzez przesyłkę ekonomiczną realizowaną przez Pocztę Polską lub firmę kurierską reklamowanego produktu lub reklamowanych produktów wraz z dowodem zakupu i wskazaniem przyczyn reklamacji na adres: LinhoDecor, 62-020 Zalasewo, os. Leśne 85.
 6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Operator naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy według wyboru Klienta lub też jeżeli wymiana towaru nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (słownie: czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Koszty związane z przesyłką towaru reklamowanego, Operator zwraca natychmiast po rozpatrzeniu reklamacji.
 7. Operator nie odbiera kierowanych do niego przesyłek zawierających reklamowany produkt lub reklamowane produkty odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 8. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego w Sklepie Internetowym LinhoDecor wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego produktu.


§ 7 REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze wysłane kontaktując się ze sklepem pod wysłanie wiadomości e-mail na adres – linhodecor@linhodecor.com lub telefonicznie pod nr tel.: +48733993659
 2. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym LinhoDecor w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową może zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość i zwrócić zamówiony w Sklepie Internetowym LinhoDecor produkt bez podawania przyczyny w ciągu 14 (słownie: czternaście) dni od dnia jego otrzymania.
 3. Do zwracanego towaru należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość wraz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot uiszczonej ceny oraz dowód zakupu (oryginał paragonu lub faktury). Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego LinhoDecor. Można go także pobrać <tutaj>.
 4. Zwracany towar musi być w stanie niepogorszonym, nie może nosić śladów użytkowania, musi być czysty, nie naruszony oraz kompletny (wraz z opakowaniem).
 5. Zwracane produkty wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy należy odesłać na własny koszt na adres: LinhoDecor, 62-020 Zalasewo, os.Leśne 85
 6. Operator nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.


§ 8 ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM
 

 1. Operator dokona zwrotu należności w ciągu 7 (słownie: siedem) dni kalendarzowych w przypadku:
  • anulowania zamówienia przez Klienta lub Operatora lub części zamówienia przez Klienta lub Operatora (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
  • zwrotu produktu (odstąpienia od umowy), który został dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poprzez Pocztę Polską.;
  • uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.
 2. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta).
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Operatorowi numeru rachunku bankowego, Klient nie prześle Operatorowi takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.